ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)

การสืบค้นแบบง่าย (Basic Search)

สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโดยใส่คำค้นที่ต้องการ

สืบค้นโดยจำกัดการค้น :

ประเภททรัพยากรห้องสมุด สถานที่จัดเก็บ
เลือกทั้งหมด
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่อโสตทัศน์
เลือกทั้งหมด
000 เบ็ดเตล็ต ทั่วไป
100 ปรัชญา
200 ศาสนา
300 สังคมศาสตร์
400 ภาษา
500 วิทยาศาสตร์
600 เทคโนโลยี
700 ศิลปะและนันทนาการ
800 วรรณคดี
900 ประวัติศาสตร์
มุมสื่อโสตทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
มุมหนังสือคู่มือครู
มุมหนังสือทั่วไป
มุมหนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น
มุมหนังสือพระราชนิพนธ์
มุมหนังสือสำหรับเด็ก
มุมหนังสือสำหรับเยาวชน
มุมหนังสืออ้างอิง
สื่อรูปแบบไฟล์ PDF


ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมโดย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง